„ТИВЕКС ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0574-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в ТИВЕКС ООД”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

Общата стойност на проекта е 319 000,00 лв., от които 189 805,00 лв. европейско и
33 495,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 10.02.2020г. и е с продължителност 12 месеца.

Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Фибролазер (1бр.)“. Документация може да изтеглите от тук.